شرکت کیمیا گران کاوشگر

فعالیتهای شرکت کیمیاگران به سه بخش اصلی تولیدات شیمیایی، خدمات مهندسی وآزمایشگاه شیمی تقسیم می شود . شرکت عصر کیمیاگران کاوشگر افتخار دریافت گواهینامه ثبت اختراع ماده رسوب زدای (F.Z.C ) که توسط سازمان ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اخذ گردیده است.

محصولات